logo matplaneta kontakt

  Wypełnij formularz,
  a na pewno się odezwiemy.

  FORGOT YOUR DETAILS?

  Regulaminy sprzedaży

  Regulamin płatności i polityka prywatności

  § 1 Przedmiot Umowy

  1. Opiekun zawiera Umowę o Świadczenie Usług Edukacyjnych opartych na metodzie nauczania MATPLANETA z Centrum Edukacyjnym Ursynów (zgodnie z danymi wypełnionymi w Formularzu), które działa w ramach Sieci Szkół MATPLANETA. Podmiotem prowadzącym Centrum Edukacyjne Ursynów, zarządzającym Siecią Szkół MATPLANETA, systemem on-line wykorzystywanym przy realizacji Umowy oraz nadzorującym prowadzenie Zajęć według stosowanych metod i standardów jest Matplaneta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 95 (02-777) Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 844801, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000 PLN, NIP: 1132877516.
  2. Centrum Edukacyjne Ursynów będzie świadczyło Usługi Edukacyjne w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 95 lub w wybranych szkołach podstawowych i przedszkolach, w ramach wybranych Zajęć prowadzonych metodą MATPLANETA, na które to zajęcia Opiekun zapisuje Uczestnika.
  3. Zajęcia przeprowadzane są raz w tygodniu, w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych (45 min) podzielonych przerwą około 10 minutową bądź w przypadku wybranych zajęć jednej godziny zegarowej (60 minut) bez przerwy. W trakcie jednego roku szkolnego zostaną przeprowadzone 32 Zajęcia, bądź 28 w wybranych szkołach podstawowych i przedszkolach.
  4. Umowa zawarta jest na okres jednego roku szkolnego. Szczegółowy opis świadczonych Usług (tj. Termin zajęć, Rodzaj Usług Edukacyjnych, Wybór Zajęć, Miejsce Świadczenia Usług, Czas Trwania Umowy, Harmonogram i Sposób Płatności) są wskazane w Formularzu, zgodnie z wyborem Opiekuna. Formularz stanowi integralny fragment Umowy.

  §2 Uczestnictwo i płatności

  1. Zajęcia realizowane są przez Centrum Edukacyjne Ursynów w grupach od 6 do 12 osób.
  2. Opiekun zgłaszając Uczestnika do udziału w Zajęciach i zawierając Umowę zobowiązuje się do
   dokonania płatności w wybrany sposób:
   1. Płatność roczna (jednorazowa) - dokonana za 32 spotkania z góry w ciągu 5 dni roboczych od zapisu, nie później niż przed dniem rozpoczęcia zajęć zgodnie z harmonogramem wywieszonym w Centrum Edukacyjnym Ursynów oraz na stronie www.matplaneta.pl w kwocie wskazanej w Formularzu.
   2. Płatności półroczne (opłata roczna rozłożona na 2 równe opłaty półroczne) – dokonana za pierwsze 16 spotkań z góry w ciągu 5 dni roboczych od zapisu, nie później niż przed dniem rozpoczęcia zajęć oraz druga opłata półroczna wnoszona do dnia 10 lutego 2023, zgodnie z harmonogramem wywieszonym w Centrum Edukacyjnym Ursynów oraz na stronie www.matplaneta.pl w kwocie wskazanej w Formularzu.
   3. Płatności miesięczne (opłata roczna rozłożona na 10 równych opłat miesięcznych, przy czym opłata miesięczna nie jest opłatą za zajęcia w danym miesiącu) – dokonywane co miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca od września do czerwca, z wyjątkiem pierwszej płatności, która powinna być dokonana w ciągu 5 dni roboczych od zapisu, nie później niż przed dniem rozpoczęcia zajęć.
   4. Pakiet Kursanta – dla grup zajęciowych z matematyki (od Fermat I do Euler II), Opiekun zobowiązuje się do opłacenia Pakietu Kursanta w kwocie 169 zł wraz z pierwszą opłatą za zajęcia (roczną, półroczną lub miesięczną) lub w przypadku późniejszego dołączenia do grupy przed pierwszymi zajęciami dziecka (w przypadku dołączenia do grupy po 31 stycznia danego roku szkolnego opłata za Pakiet Kursanta wynosi 100 zł). Opłata za Pakiet Kursanta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z zajęć. Pakiety będą wydawane dzieciom najpóźniej na 3 zajęciach, w których będą brały udział.
  3. Przy wypełnianiu Formularza Opiekun może oświadczyć, że przysługuje mu jeden z dwóch dostępnych rabatów (rabaty mogą być niedostępne lub mogą się różnić w zależności od wybranego miejsca prowadzenia zajęć):
   1. rabat za rodzeństwo – przysługuje Opiekunom w przypadku, gdy na zajęcia w jednym dowolnym Centrum Edukacyjnym zostało już zgłoszone rodzeństwo Uczestnika (rabat przysługuje za drugie i kolejne z dzieci);
   2. rabat za polecenie – przysługuje Opiekunom, którzy polecili zajęcia w wybranych Centrach Edukacyjnych innym zapisanym Uczestnikom, których dzieci nie uczestniczyły w zajęciach Matplanety w poprzednich latach. Rabat otrzymuje zarówno Opiekun polecający jak i polecany, po poinformowaniu Centrum Edukacyjnego o przysługującym rabacie lub oznaczeniu przysługującego rabatu w formularzu zapisu.
  4. Prawo do Rabatu jest weryfikowane przez Centrum Edukacyjne Ursynów. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji Opiekun jest zobowiązany do opłacenia zajęć w pełnej wysokości, o czym zostanie poinformowany przez Centrum Edukacyjne Ursynów. Opiekun ma w takim przypadku prawo do odstąpienia od Umowy.
  5. Płatności dokonywane są gotówką/kartą płatniczą w Centrum Edukacyjnym Ursynów lub w formie przelewu na rachunek bankowy, zgodnie z wyborem dokonanym przez Opiekuna w Formularzu. Numer rachunku bankowego Opiekun otrzyma na wskazany w Formularzu adres e-mail.
  6. Opiekun zobowiązuje się do dokonywania płatności w formie oraz w terminach wynikających z Umowy. W przypadku nieuiszczenia którejkolwiek płatności w terminie 7 dni od dnia jej wymagalności, Centrum Edukacyjne Ursynów wezwie Opiekuna do dokonania zaległej płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, przesłanego na adres e-mail podany w Formularzu lub inny, o którym Opiekun poinformował Centrum Edukacyjne Ursynów.
  7. Jeśli Uczestnik nie jest w stanie uczestniczyć w którychkolwiek zajęciach w ramach odbywającego się cyklu, przysługuje mu możliwość odbycia dodatkowych zajęć z inną grupą (odbiór zajęć) realizującą ten sam program w ramach dostępności miejsc w danej grupie. Możliwość i ewentualny termin odbioru Zajęć przez Uczestnika Opiekun ustala mailowo lub telefonicznie z Centrum Edukacyjnym Ursynów. Zgłoszenie chęci odbioru Zajęć należy zgłosić przed zajęciami lub maksymalnie następnego dnia po zajęciach, w których Uczestnik nie mógł uczestniczyć. Po tym terminie odbiór zajęć jest odpłatny, a opłata jest równa cenie pojedynczych zajęć.

  §3 Dane osobowe

   1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej „RODO”, administratorem danych osobowych Opiekuna oraz Uczestnika przekazywanych w związku z zawarciem Umowy za pośrednictwem strony www.matplaneta.pl jest wybrane Centrum Edukacyjne Ursynów z którym jest zawierana Umowa – w celu zawarcia i wykonania Umowy w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia prawnych obowiązków z tym związanych, takich jak:
    1. obsługi zapisów od strony on-line przez stronę www.matplaneta.pl;
    2. założenia i utrzymania konta w systemie on-line dostępnego dla Opiekuna (o którym mowa w §4 Umowy);
    3. zapisanie Uczestnika do wybranej grupy i prowadzenie Zajęć;
    4. prowadzenie rozliczeń związanych z zawartą Umową;
    5. prowadzenie komunikacji z Opiekunem w celu realizacji Umowy.
   2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO, tj. dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.
   3. Ponadto każdy z administratorów ma prawo we własnym zakresie przetwarzać dane w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń po zakończeniu obowiązywania zawartej Umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. W takim przypadku przetwarzanie dotyczy jedynie tych danych podanych przy zawieraniu umowy, które są niezbędne do dalszego przetwarzania.
   4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Centrum Edukacyjne Ursynów są wybrane Centra Edukacyjne z Sieci Szkół Matplaneta, a także dostawcy systemów informatycznych, podmioty prowadzące obsługę księgową oraz usługi IT, na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
   5. Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   6. Przetwarzane dane osobowe podawane w związku z zawarciem Umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania Umowy, a po tym okresie dane będą przetwarzane przez czas i w zakresie wymaganym dla rozpatrywania ewentualnych roszczeń.
   7. Na zasadach określonych w RODO Opiekunowi przysługują następujące prawa:
    1. prawo żądania od administratora dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia;
    2. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania;
    3. prawo do przenoszenia danych osobowych;
    4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. przetwarzania danych osobowych.
   8. Opiekun ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
   9. Opiekun może realizować prawa wskazane w ust. 7 powyżej wobec Centrum Edukacyjnego Ursynów poprzez pocztę elektroniczną lub adres korespondencyjny:
    1. adres e-mail daneosobowe@matplaneta.pl
    2. adres korespondencyjny: Matplaneta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-777, Al. Komisji Edukacji Narodowej 95.
    3. Osoba, której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
     profilowaniu.

  §4 System on-line

  1. W momencie zapisu na Zajęcia przy wykorzystaniu Formularza Opiekunowi zakładane jest konto w systemie do obsługi klienta on-line EduSky zarządzanym przez Centrum Edukacyjne Ursynów.
  2. W ramach konta Opiekun może m.in.: sprawdzać plan zajęć, zapisywać dziecko na zajęcia w kolejnych latach, sprawdzać i dokonywać płatności za zajęcia. Konto jest aktywne przez czas trwania Umowy oraz przez okres kolejnych 8 miesięcy, od dnia jej zakończenia, chyba, że Opiekun zażąda usunięcia konta niezwłocznie po zakończeniu Umowy. W tym celu należy wysłać maila z w/w żądaniem na adres e-mail: daneosobowe@matplaneta.pl
  3. Jeżeli Opiekun ma już aktywne konto w związku z jego wcześniejszym założeniem przy wcześniej zawieranej umowie w ramach Sieci Szkół Matplaneta, informacje związane z niniejszą Umową zostaną przyporządkowane do tego konta. Konto pozostanie aktywne zgodnie z ust. 2 powyżej.
  4. W przypadku zapisu na zajęcia bezpośrednio w Centrum Edukacyjnym Ursynów Opiekun otrzyma login i hasło do systemu on-line bezpośrednio przy zawieraniu Umowy lub w późniejszym czasie na wskazany adres e-mail. Opiekun jest zobowiązany do zmiany hasła przy pierwszym logowaniu do systemu.

  §5 Rozwiązanie Umowy

  1. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z zajęć i wypowiedzenia Umowy. W takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Centrum Edukacyjne Ursynów w formie pisemnej lub w formie e-mail na adres: biuro@matplaneta.pl. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. Umowa wypowiedziana w takim trybie rozwiązuje się ze skutkiem na koniec miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Do czasu upływu okresu wypowiedzenia Opiekun ma obowiązek regulować płatności zgodnie z harmonogramem opłat. Za datę wypowiedzenia przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia.
  2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta w przypadku zawierania Umowy na odległość (tj. poprzez stronę www.matplaneta.pl) Opiekunowi przysługuje także prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia Opiekun może zrealizować poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: biuro@matplaneta.pl przed upływem wskazanego powyżej terminu. Jeżeli Opiekun zażąda rozpoczęcia świadczenia Usług Edukacyjnych przez Centrum Edukacyjne Ursynów przed upływem terminu do odstąpienia, Opiekun będzie zobowiązany do zapłaty za Zajęcia, które odbędą się do chwili odstąpienia od
   Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
  3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po dwóch pierwszych zajęciach danego roku szkolnego (liczonych od dnia zapisu) oraz w przypadku odstąpienia od Umowy, Opiekunowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności w całości (z wyjątkiem opłaty za Pakiet Kursanta) z zastrzeżeniem, że data zgłoszenia rezygnacji nie może być późniejsza niż dzień następujący po drugich zajęciach, w których uczestnik miał zgodnie z harmonogramem uczestniczyć.
  4. Centrum Edukacyjne Ursynów może rozwiązać Umowę w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie nieuiszczenia opłaty pomimo wezwania, o którym mowa w §2 ust. 5 Umowy, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku, w którym powtarzające się zachowanie Uczestnika na Zajęciach, o którym Opiekun był informowany, stanowi zagrożenie bezpieczeństwa innych Uczestników lub obraża Nauczycieli, Centrum Edukacyjne Ursynów ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.
  5. W przypadku rozwiązania Umowy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, Opiekunowi przedstawiane jest rozliczenie opłat i w zależności od wysokości wniesionych opłat przysługuje mu zwrot uiszczonej opłaty w stopniu proporcjonalnym do niewykorzystanych zajęć lub w przypadku niedopłaty Opiekun zobowiązany jest do uzupełnienia opłaty w stopniu proporcjonalnym do wykorzystanych Zajęć, z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Zwrot następuje w ciągu 14 dni po upływie okresu wypowiedzenia. W przypadku stwierdzenia niedopłaty Opiekun jest zobowiązany do jej uiszczenia w ciągu 7 dni od daty otrzymania rozliczenia opłat. Opłata za Pakiet Kursanta nie podlega zwrotowi.
  6. Centrum Edukacyjne Ursynów zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w sytuacji, gdy liczba zgłoszonych uczestników będzie niższa od minimalnej liczby określonej w paragrafie 2 pkt 1 lub w innych uzasadnionych przypadkach losowych. W przypadku odwołania zajęć, Opiekunowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w stopniu proporcjonalnym do niewykorzystanych zajęć.
  7. Centrum Edukacyjne Ursynów zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca świadczenia usług edukacyjnych z Miejsca Świadczenia Usług do Internetu (zajęcia prowadzone zdalnie na żywo „on-line”) w sytuacji ogłoszenia epidemii bądź wystąpienia innego zagrożenia zdrowia bądź życia Uczestników, jak również pracowników Centrum Edukacyjnego Ursynów, zgodnie z zaleceniami władz państwowych oraz specjalistycznych organizacji międzynarodowych, gdy niewskazane jest przebywanie w grupach oraz w sytuacjach losowych.
  8. Strony zobowiązują się wzajemnie zawiadamiać o zmianie swoich danych.
  9. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Umowy Opiekun może kierować na wskazany przy formularzu adres Centrum Edukacyjnego Ursynów.

  §6 Polityka cookie

  1. Administrator, w celu zapewnienia prawidłowego działania Stron matplaneta.pl oraz matplaneta.edusky.pl, utrzymania i monitorowania stanu bieżącej sesji Użytkownika, a także analiz, statystyk i audytu wyświetleń strony internetowej, korzysta z plików Cookies oraz systemu Google Analytics, tj. system analityki internetowej pozwalający na analizę ruchu na Stronie.
  2. Pliki Cookie są to niewielkie fragmenty tekstu wysyłane przez serwer do przeglądarki i odsyłane z powrotem przy kolejnym wejściu na witrynę przez Użytkownika. Pliki Cookie pozwalają na zapamiętywanie preferencji Użytkownika.
  3. Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookie: sesyjne, które są trwale usuwane w momencie zakończenia sesji przeglądarki przez Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki Użytkownika, aż do ich trwałego usunięcia.
  4. Żadne z podanych danych nie będzie mogło zostać użyte do identyfikacji osoby fizycznej korzystającej ze Strony matplaneta.pl oraz matplaneta.edusky.pl – pliki Cookie nie przechowują ani nie zapamiętują danych osobowych Użytkownika.
  5. Użytkownik za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu, za pomocą którego uzyskuje dostęp do Stron matplaneta.pl oraz matplaneta.edusky.pl, wyraża zgodę w rozumieniu art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu przez Usługodawcę do Plików Cookie oraz innych plików o podobnym charakterze na tym urządzeniu, na warunkach określonych w niniejszej Polityce Cookie.
  6. Użytkownik został poinformowany i przyjmuje do wiadomości, iż udzieloną zgodę może w każdym czasie cofnąć lub może jej nie udzielić poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki, z której korzysta przy przeglądaniu Stron matplaneta.pl i matplaneta.edusky.pl, tj. wyłączenie zapisywania plików Cookie na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją w ustawieniach przeglądarki. Wyłączenie przez Użytkownika obsługi plików Cookie może znacząco wpłynąć na funkcjonalność Stron matplaneta.pl oraz matplaneta.edusky.pl, uniemożliwiając korzystanie z niej w całości lub w części.
  7. Korzystanie z niniejszej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików Cookie przez Użytkownika oznacza, iż będą one umieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika.

  Regulamin promocji „Akcja Kontynuacja 2023/24” w Centrach Edukacyjnych Matplaneta

  §1 Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Promocji „Akcja Kontynuacja 2023/24”, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją, jest Matplaneta Sp. z o.o. (MATPLANETA), Al. KEN 95 kl. 18A lok.2 02-777 Warszawa, nr NIP 1132877516, KRS 844801. MATPLANETA organizuje zajęcia z zakresu matematyki i programowania komputerowego pod marką Matplaneta, która stanowi zarejestrowany znak towarowy.
  2. Obszar Promocji obejmuje wybrane miasta Polski, w których prowadzone są zajęcia Matplanety.
  3. Okres trwania Promocji obowiązuje od 1 do 30 czerwca 2023r. włącznie.
  4. Rabaty przewidziane w niniejszym Regulaminie Promocji nie mogą być łączone z innymi promocjami oferowanymi przez MATPLANETĘ.
  5. MATPLANECIE przysługuje prawo odmowy udzielenia rabatu Klientowi, jeżeli Klient ma zaległości we wnoszeniu opłat za usługi świadczone przez MATPLANETĘ.
  6. Informacje na temat wysokości opłat za usługi prowadzone przez MATPLANETĘ znajdują się w Cenniku dostępnym w Centrach Edukacyjnych Matplaneta oraz na stronie www.matplaneta.pl

  § 2 Zasady i przebieg promocji

  1. Celem Promocji Akcja Kontynuacja jest umożliwienie Klientom Matplanety zapisu na kontynuację zajęć na preferencyjnych warunkach z uzyskaniem rabatu 10% lub 200 zł (w zależności od Centrum Edukacyjnego) od ceny regularnej na zajęcia pozalekcyjne z matematyki oraz z programowania w Matplanecie. Rabat jest naliczony proporcjonalnie do każdej opłaty w zależności od wybranego modelu płatności.
  2. Przebieg Promocji:
   1. w ramach Promocji Akcja Kontynuacja aktualni Klienci Matplanety mogą zapisać się na zajęcia z matematyki oraz z programowania na rok 2023/2024 uzyskując rabat 10% lub 200 zł na wszystkie zajęcia.
   2. z Promocji Akcja Kontynuacja skorzystać mogą jedynie osoby, które uczęszczają na zajęcia Matplanety w roku 2022/2023 oraz uregulowały całość opłat za zajęcia w roku szkolnym 2022/2023r.
   3. Promocja Akcja Kontynuacja nie łączy się z innymi promocjami.
   4. Promocja Akcja Kontynuacja obowiązuje jedynie na zapisy dokonane w terminie 01.06.2023-30.06.2023
   5. Promocja Akcja Kontynuacja obowiązuje w wybranych Centrach Edukacyjnych Matplaneta;
   6. Klienci dokonujący zapisów w ramach Promocji Akcja Kontynuacja dokonują zapisów poprzez stronę internetową matplaneta.pl.
  3. Klienci korzystający z Promocji Akcja Kontynuacja są objęci Gwarancją Matplanety, zatem za pełnym zwrotem poniesionych opłat (z wyjątkiem opłaty za Pakiet Kursanta, o ile zostanie wydany – opłata bezzwrotna), mogą wnieść rezygnację z zajęć po dwóch pierwszych zajęciach odbywających się od momentu zapisu w roku szkolnym 2023/2024.
  4. Klient, który chce skorzystać z Promocji nie może posiadać żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec MATPLANETY.
  5. Klient, który będzie posiadał zaległości w płatnościach w roku szkolnym 2023/2024 powyżej 30 dni traci prawo do rabatu.

  § 3 Postanowienia końcowe

  1. Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu w siedzibie MATPLANETY.
  2. Regulamin Promocji stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług Edukacyjnych, a w części przez niego regulowanej zastępuje on odpowiednie postanowienia Umowy o Świadczenie Usług Edukacyjnych, Regulaminu Świadczenia Usług Edukacyjnych, jak również Cennika Matplanety.
  3. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Matplaneta Sp. z o.o.

  Regulamin sprzedaży dostępu do Matplaneta Live

  Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Matplaneta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług drogą elektroniczną, tj. prowadzenia zajęcia on-line na żywo z nauczycielem.
  Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy oraz w zakładce https://www.matplaneta.pl/regulamin/.
  Istnieje możliwość wydrukowania treści niniejszego Regulaminu, utrwalania go oraz zwielokrotniania techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych.

  §1 Definicje

  Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  Abonament – okres świadczenia usługi dostępu do MatplanetaLive! i Kursu Live pokrywający się z okresem w czasie którego odbywają się cztery kolejne zajęcia Kursu Live
  Aplikacja „Elektroniczny Piórnik” – aplikacja udostępniona bezpłatnie na Platformie Kursowej, zawierająca pomoce naukowe do rozwiązywania zadań
  Formularz – elektroniczny formularz zamówienia Kursu Live, dostępny na Platformie Zakupowej
  Kurs Live – zajęcia on-line prowadzone na żywo z nauczycielem, udostępnione na Platformie Kursowej
  MatplanetaLive! – autorski serwis internetowy, służący do zakupu i korzystania z Kursu Live, obejmuje Platformę Zakupową oraz Platformę Kursową
  Platforma Kursowa witryna internetowa dostępna pod adresem https://live.matplaneta.pl/, na której udostępnione są zakupione Kursy Live
  Platforma Zakupowa – witryna internetowa dostępna pod adresem https://www.matplaneta.pl/zapisy-live/, która umożliwia dokonanie zakupu Kursu Live
  Uczestnik – osoba fizyczna w wieku 4-13 lat, dla której Użytkownik dokonuje zakupu Kursu Live
  Usługodawca Matplaneta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 95 (02-777), NIP: 1132877516
  Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, która dokona zakupu Kursu Live oferowanego na Platformie Zakupowej https://www.matplaneta.pl/zapisy-live/

  §2 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin ustalony przez Matplaneta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 95 (02-777) Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 844801, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000 PLN, NIP: 1132877516 określa zasady zamawiania, korzystania i dokonywania opłat za treści cyfrowe w serwisie internetowym MatplanetaLive!.
  2. Dane kontaktowe Usługodawcy:
   1. adres korespondencyjny: Matplaneta sp. z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 95, 02-777 Warszawa;
   2. adres e-mail: live@matplaneta.pl;
   3. nr tel. (22) 100 53 47, 730 660 770.
  3. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest prawidłowe wypełnienie Formularza, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz dokonanie płatności za Kurs Live.
  4. Do prawidłowego dokonania zakupu i pełnego uczestnictwa w Kursie Live konieczne jest:
   1. posiadanie dostępu do Internetu oraz poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej akceptującej pliki Cookie;
   2. posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
   3. uruchomienie aplikacji „Elektroniczny piórnik” zawierającej pomoce naukowe i umożliwiającej rozwiązywanie zadań zleconych przez nauczyciela prowadzącego.
  5. Dla prawidłowego działania usług związanych z Kursem Live mają znaczenie wykorzystywany przez Uczestnika system operacyjny oraz spełnienie wymagań sprzętowych. Z uwagi na różnice związane z działaniem przeglądarek internetowych niektóre funkcje Kursu Live mogą nie działać prawidłowo na komputerach z systemem operacyjnym innym niż Microsoft Windows oraz Apple OS X. Rekomendujemy korzystanie z systemów Windows 7, 8, 10 oraz OS X wersja 10 lub nowszy. Użytkownikom systemu Linux zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Konfiguracja sprzętowa musi spełniać co najmniej minimalne wymagania, które określa producent systemu oraz producent przeglądarki.
  6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
   1. niezbędne do prawidłowego działania usług związanych z Kursem Live oprogramowanie jest automatycznie pobierane i instalowane, po zalogowaniu się na pierwsze zajęcia. Użytkownik lub Uczestnik powinien dysponować pełnymi uprawnieniami do instalacji oprogramowania na dysponowanym przez siebie sprzęcie;
   2. Użytkownik lub Uczestnik powinni mieć możliwość instalowania w przeglądarce internetowej dodatkowych wtyczek;
   3. w związku ze specyfiką Kursu Live, którego cechą jest rejestrowanie wizerunku Uczestnika i jego aktywności podczas trwania zajęć, Użytkownik i Uczestnik przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę, że Usługodawca może rejestrować wizerunek Uczestnika w taki sposób, że Uczestnicy będą widoczni dla siebie nawzajem oraz dla nauczyciela prowadzącego, możliwość nagrywania przy pomocy oprogramowania Usługodawcy będzie wyłączona;
   4. w celu optymalnego korzystania z funkcjonalności Kursu Live każdorazowo powinny zostać włączone opcje: „Włącz mikrofon” oraz „Włącz kamerę” w celu umożliwienia przysyłania obrazu i dźwięku. Użytkownik i Uczestnik przyjmują do wiadomości, że niewłączenie tych opcji może negatywnie wpłynąć, a nawet uniemożliwić osiągnięcie celów Kursu Live;
   5. z uwagi na szybkość transmisji internetowej zaleca się zamknięcia podczas trwania Kursu Live wszystkich innych programów korzystających z połączenia internetowego.

  §3 Uczestnictwo i płatności

  1. Podmiotem zarządzającym systemem on-line oraz nadzorującym prowadzenie Kursu Live pod względem stosowanych metod i standardów jest Matplaneta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 95 (02-777) Warszawa.
  2. Zajęcia przeprowadzane są zgodnie z udostępnionym harmonogramem w aktywnym wymiarze 1,5 godziny (dwa razy x 45min, z przerwą 10 minut).
  3. Zajęcia realizowane są w grupach od 6 do 12 osób.
  4. Umowa zawarta jest na okres, na jaki został wykupiony Abonament.
  5. W momencie zapisu Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności za Abonament.
  6. Płatności kolejnych Abonamentów będą mogły być dokonywane na podstawie informacji przesyłanych do Użytkowników przez Usługodawcę drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Formularzu zapisu. Opłacenie kolejnego Abonamentu spowoduje przedłużenie obowiązywania umowy. Brak uiszczenia we wskazanym terminie płatności z tytułu kolejnego Abonamentu oznacza zakończenie obowiązywania umowy i zawieszenie dostępu do Matplaneta Live!.
  7. Szczegółowy opis świadczonych usług w ramach Abonamentu (tj. termin, rodzaj i przedmiot zajęć, wybór zajęć i sposób płatności) są wskazane w Formularzu.
  8. Przy wypełnianiu Formularza Użytkownik może oświadczyć, że przysługuje mu rabat. Rabat naliczany jest na podstawie kodu rabatowego. Kod rabatowy przysługuje Użytkownikowi:
   1. w przypadku, gdy na zajęcia zostaje zgłoszone rodzeństwo Uczestnika (rabat przysługuje za drugie i kolejne dzieci) („rabat rodzicielski”);
   2. jeśli prawidłowo wykorzysta (inny niż rabat rodzicielski) aktywny kod rabatowy, udostępniony w formie elektronicznej w szczególności w formie powiadomienia e-mail lub informacji na stronie www czy portalu społecznościowym.
  9. Prawo do skorzystania z rabatów, o których mowa w ustępie poprzedzającym jest weryfikowane przez Usługodawcę. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji Użytkownik jest zobowiązany do opłacenia zajęć w pełnej wysokości, o czym zostanie poinformowany przez Usługodawcę.

  §4 Przebieg transakcji

  1. Zakup Kursu Live dokonywany jest w następstwie wypełnienia Formularza dostępnego na Platformie Zakupowej Usługodawcy. W momencie zakupu zakładane jest konto w systemie https://www.matplaneta.pl/
  2. Konto jest aktywne od dnia jego rejestracji w systemie Platformy Zakupowej do momentu żądania jego usunięcia przez Użytkownika. W tym celu należy wysłać maila z żądaniem usunięcia konta na adres e-mail: daneosobowe@matplaneta.pl
  3. W momencie złożenia zamówienia Użytkownik uiszcza płatność za pierwszy Abonament.
  4. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, Użytkownik jest zobowiązany do wskazania danych do faktury w odpowiedniej sekcji Formularza zamówienia.
  5. Formą płatności za Kurs Live jest płatność on-line za pośrednictwem współpracujących dostawcy płatności on-line (PayU).
  6. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez te podmioty. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
  7. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy w formie elektronicznej o uruchomieniu dostępu do zajęć LIVE zgodnie z opisem na Platformie Zakupowej oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  8. Usługodawca udostępni zajęcia LIVE Uczestnikowi w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
  9. Uruchomienie dostępu następuje poprzez odblokowanie wybranego kursu na Platformie Kursowej oraz poprzez wysłanie powiadomienia e-mail z linkiem dostępowym.
  10. Użytkownik może zalogować się na wybrane zajęcia poprzez zalogowanie do Platformy Kursowej [live.matplaneta.pl]; lub poprzez kliknięcie linku z powiadomienia e-mail i zalogowanie się do zajęć za pomocą adresu e-mail Uczestnika podanego po dokonanym zakupie.
  11. Jeśli Uczestnik nie jest w stanie uczestniczyć w którychkolwiek zajęciach w ramach Abonamentu, przysługuje mu możliwość odbycia dodatkowych zajęć z inną grupą (odbiór zajęć) realizującą ten sam program w ramach dostępności miejsc w danej grupie. Odbiór zajęć przez Uczestnika może nastąpić poprzez poinformowanie i ustalenie z pracownikiem MatplanetaLive! mailowo lub telefonicznie, w którym dniu taki odbiór zajęć może nastąpić.

  §5 Licencja

  1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały przekazane mu w związku z Kursem Live stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
  2. Użytkownik i Uczestnik mają prawo korzystania z otrzymanych od Usługodawcy w związku z Kursem Live materiałów dydaktycznych w ramach dozwolonego użytku osobistego. Użytkownik i Uczestnik nie są uprawnieni do korzystania z tych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku chronionych utworów, pod rygorem naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w materiałach dydaktycznych, w szczególności nie mogą korzystać z tych materiałów w celach komercyjnych.

  §6 Dane osobowe

  1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej „RODO”, administratorem danych osobowych Użytkownika oraz Uczestnika przekazywanych w związku z zawarciem Umowy za pośrednictwem strony www.matplaneta.pl jest Matplaneta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 95 (02-777) Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 844801, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000 PLN, NIP: 1132877516 – w celu zawarcia i wykonania Umowy w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia prawnych obowiązków z tym związanych, takich jak:
   1. założenie i utrzymanie konta w systemie on-line dostępnego dla Użytkownika;
   2. zapisanie Uczestnika do wybranej grupy i prowadzenie zajęć;
   3. prowadzenie rozliczeń związanych z zawartą Umową;
   4. prowadzenie komunikacji z Użytkownikiem w celu realizacji Umowy i jej ewentualnego przedłużenia poprzez zaproponowanie nabycia kolejnego Abonamentu.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO, tj. dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.
  3. Administrator ma prawo we własnym zakresie przetwarzać dane w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń po zakończeniu obowiązywania zawartej Umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. W takim przypadku przetwarzanie dotyczy jedynie tych danych podanych przy zawieraniu umowy, które są niezbędne do dalszego przetwarzania.
  4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę są dostawcy systemów informatycznych, usług IT oraz podmioty prowadzące obsługę księgową, na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
  5. Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Przetwarzane dane osobowe podawane w związku z zawarciem Umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania Umowy, a po tym okresie dane będą przetwarzane przez czas i w zakresie wymaganym dla rozpatrywania ewentualnych roszczeń.
  7. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
   1. prawo żądania od administratora dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia;
   2. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania;
   3. prawo do przenoszenia danych osobowych;
   4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. przetwarzania danych osobowych.
  8. Użytkownik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
  9. Opiekun Uczestnika może realizować prawa wskazane w ust. 7 powyżej poprzez pocztę elektroniczną lub tradycyjną na następujący adres:
   1. adres korespondencyjny: Matplaneta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 95 (02-777) Warszawa;
   2. adres e-mail: daneosobowe@matplaneta.pl.
  10. Osoba, której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  §7 Wykonywanie Umowy

  1. Mając na uwadze abonamentowy charakter płatności oraz możliwość odrobienia zajęć w uzgodnionym terminie opłata za dany Abonament jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.
  2. Z zastrzeżeniem ustępu następnego zgodnie z ustawą o prawach konsumenta w przypadku zawierania Umowy na odległość (tj. poprzez stronę www.matplaneta.pl) Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia Użytkownik może zrealizować poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: live@matplaneta.pl przed upływem wskazanego powyżej terminu.
  3. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika będącego konsumentem, w toku zamawiania Kursu Live, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania Kursu Live przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy, stosownie do treści art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w sytuacji, gdy liczba zgłoszonych uczestników będzie niższa od minimalnej liczby określonej w paragrafie 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu. W przypadku odwołania zajęć, Użytkownikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w stopniu proporcjonalnym do niewykorzystanych zajęć.
  5. Strony zobowiązują się wzajemnie zawiadamiać o zmianie swoich danych.

  §8 Uprawnienia i odpowiedzialność

  1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika i dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia należytego świadczenia usług na rzecz Użytkownika i Uczestnika.
  2. W związku z tym, że Aplikacja „Elektroniczny Piórnik” oraz MatplanetaLive! – podlega rozwojowi i udoskonalaniu, Usługodawca ma prawo bez wcześniejszego poinformowania udostępnić Użytkownikowi i Uczestnikowi ich nowszą wersję.
  3. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych. Wszelkie informacje przechowywane na koncie, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu chronione są przy użyciu nowoczesnych technologii, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności.
  4. Użytkownik i Uczestnik zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Użytkownik i Uczestnik ponoszą odpowiedzialność za poufność jego hasła dostępu do Aplikacji „Elektroniczny Piórnik” oraz MatplanetaLive!.
  6. Użytkownik i Uczestnik potwierdzają, że są świadomi ograniczeń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji podczas korzystania z Aplikacji „Elektroniczny Piórnik” oraz MatplanetaLive!, a w szczególności tego że:
   1. jest konieczność traktowania Aplikacji „Elektroniczny Piórnik” oraz MatplanetaLive!, tak jak większości stron zamieszczonych w Internecie, jako podatnych na działania osób trzecich zmierzających do pozbawienia tych stron mechanizmów bezpieczeństwa i ochrony informacji;
   2. istnieje możliwości wadliwego działania mechanizmów bezpieczeństwa i ochrony informacji dostępnych w Aplikacji „Elektroniczny Piórnik” oraz MatplanetaLive! w wyniku błędów oprogramowania, które nie zostały stworzone bezpośrednio przez Usługodawcę, np.: system operacyjny, serwer www, serwer bazy danych, framework programistyczny itp.
  7. W wyjątkowych sytuacjach, ze względów bezpieczeństwa i ochrony informacji Usługodawca ma prawo zablokować lub czasowo ograniczyć zakres świadczonych usług świadczonych w związku z Kursem Live.
  8. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuszczać do wymienionych sytuacji w ustępie poprzedzającym, a w przypadku ich nastąpienia zobowiązuje się do niezwłocznego przywrócenia stabilnego i bezpiecznego działania.
  9. Niedozwolone jest:
   1. korzystanie z Aplikacji „Elektroniczny Piórnik” oraz MatplanetaLive! w sposób, który narusza lub zmierza do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub dóbr osobistych osób trzecich, w tym w szczególności zakazuje się dostarczania przez Uczestnika obrazów i treści o charakterze bezprawnym i nieetycznym, posługiwania się wulgaryzmami lub obraźliwymi określeniami;
   2. podawanie się za innego Uczestnika;
   3. podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę osób trzecich lub Usługodawcy oraz mających na celu utrudnienie lub zakłócenie normalnego funkcjonowania zajęć;
   4. utrwalanie i rozpowszechnianie nagrań z zajęć, w tym wizerunków innych osób;
   5. przesyłanie treści naruszających prawa własności intelektualnej;
   6. umożliwianie uczestnictwa w Kursie Live innej osobie niż Uczestnik.
  10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. szkody powstałe w wyniku korzystania przez Uczestników Aplikacji „Elektroniczny Piórnik” oraz MatplanetaLive! w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa;
   2. brak zastosowania przez Uczestnika z minimalnych wymagań sprzętowych.
  11. Szkoła ma prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego podczas korzystania lub w związku z Kursem Live. W przypadku, w którym powtarzające się zachowanie Uczestnika, o którym Użytkownik był informowany, stanowi zagrożenie bezpieczeństwa innych Uczestników lub obraża osoby prowadzące Kurs Live lub innego Uczestnika, Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia lub zablokować dostęp takiego Uczestnika.
  12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie usług związanych z Kursem Live, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

  §9 Reklamacje

  1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi powinna zawierać: a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację, b) e-mail Uczestnika, którego dotyczy reklamacja, c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie, d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
  2. Reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
  5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

  §10 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązywać będą przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia jakichkolwiek praw Użytkownika. W przypadku niezgodności części jakichkolwiek przepisów niniejszego Regulaminu z obowiązującym prawem, Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
  3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  4. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień´ niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla Użytkownika.
  5. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
  6. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: spsk.wiih.org.pl oraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych.

  Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020 r.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Właścicielem i administratorem platformy internetowej pod adresem www.matplaneta.pl ("MatplanetaLive!") jest Matplaneta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 95 (02-777) Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000844801 („Administrator”).

  Kontakt: tel. 22 100 53 47 email: live@matplaneta.pl

  I. Ogólne warunki korzystania ze Strony

  1. Strona www.matplaneta.pl ma na celu dostarczenie ogólnych informacji o działalności Administratora osobom odwiedzającym („Użytkownicy”), w szczególności o zajęciach oferowanych przez Administratora, a także umożliwienie zakupu dostępu na wybrane zajęcia.
  2. Dane publikowane na Stronie Matplaneta.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem podstron umożliwiających zapis na konkretne zajęcia.
  3. Wszelkie prawa do Strony Matplaneta.pl, w tym prawa do umieszczanych zdjęć, elementów graficznych oraz tekstowych, są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Niedopuszczalne jest w szczególności kopiowanie i inne wykorzystanie tych materiałów, w tym w celach komercyjnych, bez wcześniejszego uzgodnienia z Administratorem, chyba że takie wykorzystanie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  4. Na Stronie Matplaneta.pl mogą znajdować się linki odsyłające do serwerów i stron internetowych administrowanych przez osoby trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tych serwerach i stronach internetowych, a także za działanie tych stron. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
  5. Możliwe są przerwy w dostępności Strony Matplaneta.pl i możliwości zapisu na zajęcia. Ponadto Strona Matplaneta.pl, jak inne strony dostępne w Internecie, jest narażona na ataki osób trzecich. Użytkownik korzysta ze Strony Matplaneta.pl na własną odpowiedzialność i ryzyko. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wirusy komputerowe lub inne działania osób trzecich, mogące narazić Użytkownika na szkodę, a także za przerwy w dostępności Strony Matplaneta.pl spowodowane jej uszkodzeniem lub przerwą techniczną.

  II. Polityka ochrony danych osobowych

  1. Na wybranych podstronach Strony Matplaneta.pl możliwe jest podanie przez Użytkownika jego danych osobowych, a także danych osobowych dziecka Użytkownika, m.in. w celu zapisania dziecka na wybrane zajęcia. Takie miejsca na Stronie Matplaneta.pl są wyraźnie oznaczone.
  2. W przypadku podania danych osobowych, ich administratorem jest Matplaneta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 95 (02-777) Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000844801.
  3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora:
   1. podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
   2. podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, na jaki została udzielona zgoda,
   3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania;
   4. dane osobowe będą przetwarzane do momentu wypełnienia celu przetwarzania lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, w zależności od tego co nastąpi wcześniej;
   5. istnieje możliwość cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
   6. w celu cofnięcia zgody należy: wysłać stosowną informację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail daneosobowe@matplaneta.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Matplaneta sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-777, Al. Komisji Edukacji Narodowej 95.
  4. Udostępnianie danych osobowych:
   1. podane dane osobowe będą udostępniane dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych;
   2. dane osobowe mogą zostać także udostępnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  5. Osobie, której dane dotyczą, na zasadach określonych w RODO, przysługują następujące prawa:
   1. prawo żądania od Administratora danych dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia;
   2. prawo żądania od ograniczenia przetwarzania;
   3. prawo do przenoszenia danych osobowych;
   4. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. przetwarzania danych osobowych.
  6. Osoba, której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  III. Polityka cookie

  1. Administrator, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Matplaneta.pl, utrzymania i monitorowania stanu bieżącej sesji Użytkownika, a także analiz, statystyk i audytu wyświetleń strony internetowej, korzysta z plików Cookies oraz systemu Google Analytics, tj. system analityki internetowej pozwalający na analizę ruchu na Stronie Matplaneta.pl.
  2. Pliki Cookie są to niewielkie fragmenty tekstu wysyłane przez serwer do przeglądarki i odsyłane z powrotem przy kolejnym wejściu na witrynę przez Użytkownika. Pliki Cookie pozwalają na zapamiętywanie preferencji Użytkownika.
  3. Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookie: sesyjne, które są trwale usuwane w momencie zakończenia sesji przeglądarki przez Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki Użytkownika, aż do ich trwałego usunięcia.
  4. Żadne z podanych danych nie będzie mogło zostać użyte do identyfikacji osoby fizycznej korzystającej ze Strony Matplaneta.pl – pliki Cookie nie przechowują ani nie zapamiętują danych osobowych Użytkownika.
  5. Użytkownik za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu, za pomocą którego uzyskuje dostęp do Strony Matplaneta.pl, wyraża zgodę w rozumieniu art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu przez Usługodawcę do Plików Cookie oraz innych plików o podobnym charakterze na tym urządzeniu, na warunkach określonych w niniejszej Polityce Cookie.
  6. Użytkownik został poinformowany i przyjmuje do wiadomości, iż udzieloną zgodę może w każdym czasie cofnąć lub może jej nie udzielić poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki, z której korzysta przy przeglądaniu Strony Matplaneta.pl, tj. wyłączenie zapisywania plików Cookie na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją w ustawieniach przeglądarki. Wyłączenie przez Użytkownika obsługi plików Cookie może znacząco wpłynąć na funkcjonalność Strony Matplaneta.pl, uniemożliwiając korzystanie z niej w całości lub w części.
  7. Korzystanie z niniejszej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików Cookie przez Użytkownika oznacza, iż będą one umieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityce Prywatności serwisu, na którą może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

  Regulamin sprzedaży dostępu do Kursów On-Line

  Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Matplaneta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie usług drogą elektroniczną, tj. udostępniania Kursów On-Line.
  Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy oraz w zakładce https://www.matplaneta.pl/regulamin/.
  Istnieje możliwość wydrukowania treści niniejszego Regulaminu, utrwalania go oraz zwielokrotniania techniką cyfrową na dowolnych nośnikach elektronicznych.

  §1 Definicje

  Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  Formularz – elektroniczny formularz zamówienia Kursu On-Line, dostępny na Platformie Zakupowej
  Kurs On-Line – Kurs składający się z:
  a) uprzednio zarejestrowanych filmów instruktażowych, wraz z towarzyszącymi im innymi materiałami dydaktycznymi, udostępnionych na platformie kursowej.
  b) możliwości skorzystania z konsultacji on-line z prowadzącym
  c) dostępu do elektronicznego piórnika i interaktywnych zadań*
  Materiały - filmy instruktażowe oraz wszelkie inne pliki oraz opisy dostępne na stronie Kursu
  MatplanetaLive! – autorski serwis internetowy, służący do zakupu i korzystania z Kursu On-Line, obejmuje Platformę Zakupową oraz Platformę Kursową
  Platforma Kursowa – witryna internetowa dostępna pod adresem https://live.matplaneta.pl/, na której udostępnione są zakupione Kursy On-Line
  Platforma Zakupowa – witryna internetowa dostępna pod adresem https://www.matplaneta.pl/zapisy-live/, która umożliwia dokonanie zakupu Kursu On-line
  Uczestnik – osoba fizyczna w wieku powyżej 4 lat, dla której Użytkownik dokonuje zakupu Kursu On-Line
  Usługodawca – Matplaneta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 95 (02-777), NIP: 1132877516
  Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, która dokona zakupu Kursu On-Line oferowanego na Platformie Zakupowej https://www.matplaneta.pl/zapisy-live/
  Aplikacja „Elektroniczny Piórnik” – aplikacja udostępniona bezpłatnie na Platformie Kursowej, zawierająca pomoce naukowe do rozwiązywania zadań

  §2 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin ustalony przez Matplaneta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 95 (02-777) Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 844801, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000 PLN, NIP: 1132877516 określa zasady zamawiania, korzystania i dokonywania opłat za treści cyfrowe w serwisie internetowym MatplanetaLive!.
  2. Dane kontaktowe Usługodawcy:
  c) adres korespondencyjny: Matplaneta sp. z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 95, 02-777 Warszawa;
  d) adres e-mail: live@matplaneta.pl;
  e) nr tel. (22) 100 53 47, 730 660 770.
  3. Warunkiem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest prawidłowe wypełnienie Formularza, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz dokonanie płatności za Kurs On-Line.
  4. Do prawidłowego dokonania zakupu i pełnego uczestnictwa w Kursie On-Line konieczne jest:
  a) posiadanie dostępu do Internetu oraz poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej akceptującej pliki Cookie;
  b) posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
  c) posiadanie poprawnie zainstalowanego oprogramowania, którego dotyczy kurs;
  d) (opcjonalnie) posiadanie zainstalowanego programu ZOOM w celu umożliwienia optymalnego wykorzystania konsultacji On-Line.
  5. Dla prawidłowego działania usług związanych z Kursem On-Line mają znaczenie wykorzystywany przez Uczestnika system operacyjny oraz spełnienie wymagań sprzętowych. Z uwagi na różnice związane z działaniem przeglądarek internetowych niektóre funkcje Kursu On-Line mogą nie działać prawidłowo na komputerach z systemem operacyjnym innym niż Microsoft Windows oraz Apple OS X. Rekomendujemy korzystanie z systemów Windows 7, 8, 10 oraz OS X wersja 10 lub nowsza. Użytkownikom systemu Linux zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Konfiguracja sprzętowa musi spełniać co najmniej minimalne wymagania, które określa producent systemu, producent przeglądarki oraz producenci programów, z których korzystamy na Kursie.
  6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
  a) Użytkownik lub Uczestnik powinien dysponować pełnymi uprawnieniami do instalacji oprogramowania na dysponowanym przez siebie sprzęcie;
  b) Użytkownik lub Uczestnik powinni mieć możliwość instalowania w przeglądarce internetowej dodatkowych wtyczek;
  c) w związku ze specyfiką konsultacji, których cechą jest rejestrowanie wizerunku Uczestnika i jego aktywności podczas trwania konsultacji, Użytkownik i Uczestnik przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę, że Usługodawca może rejestrować wizerunek Uczestnika w taki sposób, że Uczestnik będzie widoczny dla nauczyciela prowadzącego konsultacje, możliwość nagrywania przy pomocy oprogramowania Usługodawcy będzie wyłączona;

  §3 Uczestnictwo i płatności

  1. Podmiotem zarządzającym systemem on-line oraz nadzorującym prowadzenie Kursu On-Line pod względem stosowanych metod i standardów jest Matplaneta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 95 (02-777) Warszawa.
  2. Kurs On-Line składa się z trzech części:
  a) Materiałów kursu – dostępnych na Platformie Kursowej bez ograniczeń czasowych;
  b) Konsultacji On-Line – odbywających się cotygodniowo w terminie podanym na stronie Kursu. Konsultacje są opcjonalne i obowiązuje każdorazowe zgłoszenie chęci uczestnictwa w konsultacjach w danym tygodniu.
  c) Elektronicznego Piórnika - dostępnego dla każdego uczestnika bez ograniczeń
  3. Konsultacje przeprowadzane są w wymiarze dostosowanym do wymagań Uczestnika, nie dłuższym jednak niż 1 godzina w każdym terminie konsultacji.
  4. Uczestnikowi przysługuje prawo do bezterminowego dostępu do udostępnionych mu w ramach uczestnictwa w Kursie On-Line Materiałów.
  5. Uczestnikowi przysługuje prawo do korzystania z Konsultacji On-Line przez okres 12 miesięcy od daty rozpoczęcia kursu.
  6. W momencie zapisu Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności za Kurs On-Line.
  7. Szczegółowy opis świadczonych usług w ramach Kursu On-Line (tj. rodzaj i przedmiot zajęć, termin konsultacji, wybór zajęć i sposób płatności) są wskazane w Formularzu.
  8. Przy wypełnianiu Formularza Użytkownik może oświadczyć, że przysługuje mu rabat. Rabat naliczany jest na podstawie kodu rabatowego. Kod rabatowy przysługuje Użytkownikowi:
  c) w przypadku, gdy na zajęcia zostaje zgłoszone rodzeństwo Uczestnika (rabat przysługuje za drugie i kolejne dzieci) („rabat rodzicielski”);
  d) jeśli prawidłowo wykorzysta (inny niż rabat rodzicielski) aktywny kod rabatowy, udostępniony w formie elektronicznej w szczególności w formie powiadomienia e-mail lub informacji na stronie www czy portalu społecznościowym.
  9. Prawo do skorzystania z rabatów, o których mowa w ustępie poprzedzającym jest weryfikowane przez Usługodawcę. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji Użytkownik jest zobowiązany do opłacenia zajęć w pełnej wysokości, o czym zostanie poinformowany przez Usługodawcę.

  §4 Przebieg transakcji

  1. Zakup Kursu On-Line dokonywany jest w następstwie wypełnienia Formularza dostępnego na Platformie Zakupowej Usługodawcy. W momencie zakupu zakładane jest konto w systemie https://www.matplaneta.pl/
  2. Konto jest aktywne od dnia jego rejestracji w systemie Platformy Zakupowej do momentu żądania jego usunięcia przez Użytkownika. W tym celu należy wysłać maila z żądaniem usunięcia konta na adres e-mail: daneosobowe@matplaneta.pl
  3. W momencie złożenia zamówienia Użytkownik uiszcza płatność za dostęp do Kursu On-Line.
  4. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT, Użytkownik jest zobowiązany do wskazania danych do faktury w odpowiedniej sekcji Formularza zamówienia.
  5. Formą płatności za Kurs On-Line jest płatność on-line za pośrednictwem współpracującego dostawcy płatności on-line (PayU).
  6. Szczegółowe zasady korzystania z form płatności udostępnianych przez dostawców zewnętrznych określone są w ramach odpowiednich regulaminów udostępnianych przez te podmioty. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych.
  7. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy w formie elektronicznej o uruchomieniu dostępu do zajęć On-Line zgodnie z opisem na Platformie Zakupowej oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  8. Usługodawca udostępni zajęcia On-Line Uczestnikowi w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
  9. Uruchomienie dostępu następuje poprzez odblokowanie wybranego kursu na Platformie Kursowej oraz poprzez wysłanie powiadomienia e-mail z linkiem dostępowym.
  10. Użytkownik może zalogować się na wybrane zajęcia poprzez zalogowanie do Platformy Kursowej [live.matplaneta.pl]; lub poprzez kliknięcie linku z powiadomienia e-mail i zalogowanie się do zajęć za pomocą adresu e-mail Uczestnika podanego po dokonanym zakupie.

  §5 Licencja

  1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały przekazane mu w związku z Kursem On-Line stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy bądź innych podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
  2. Użytkownik i Uczestnik mają prawo korzystania z otrzymanych od Usługodawcy w związku z Kursem On-Line materiałów dydaktycznych w ramach dozwolonego użytku osobistego. Użytkownik i Uczestnik nie są uprawnieni do korzystania z tych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku chronionych utworów, pod rygorem naruszenia autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w materiałach dydaktycznych, w szczególności nie mogą korzystać z tych materiałów w celach komercyjnych.
  3. Użytkownik ma prawo odtwarzać udostępnione pliki wideo poprzez Platformę Kursową. Zabrania się pobierania, kopiowania, powielania, współdzielenia oraz rejestrowania plików filmowych.

  §6 Dane osobowe

  1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej „RODO”, administratorem danych osobowych Użytkownika oraz Uczestnika przekazywanych w związku z zawarciem Umowy za pośrednictwem strony www.matplaneta.pl jest Matplaneta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 95 (02-777) Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd
  Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 844801, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000 PLN, NIP: 1132877516 – w celu zawarcia i wykonania Umowy w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia prawnych obowiązków z tym związanych, takich jak:
  a) założenie i utrzymanie konta w systemie on-line dostępnego dla Użytkownika;
  b) zapisanie Uczestnika do wybranej grupy i prowadzenie zajęć;
  c) prowadzenie rozliczeń związanych z zawartą Umową;
  d) prowadzenie komunikacji z Użytkownikiem w celu realizacji Umowy.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO, tj. dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.
  3. Administrator ma prawo we własnym zakresie przetwarzać dane w celu rozpatrywania ewentualnych roszczeń po zakończeniu obowiązywania zawartej Umowy. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. W takim przypadku przetwarzanie dotyczy jedynie tych danych podanych przy zawieraniu umowy, które są niezbędne do dalszego przetwarzania.
  4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę są dostawcy systemów informatycznych, usług IT oraz podmioty prowadzące obsługę księgową, na podstawie zawartych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.
  5. Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Przetwarzane dane osobowe podawane w związku z zawarciem Umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania Umowy, a po tym okresie dane będą przetwarzane przez czas i w zakresie wymaganym dla rozpatrywania ewentualnych roszczeń.
  7. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  a) prawo żądania od administratora dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia;
  b) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania;
  c) prawo do przenoszenia danych osobowych;
  d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. przetwarzania danych osobowych.
  8. Użytkownik ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
  9. Opiekun Uczestnika może realizować prawa wskazane w ust. 7 powyżej poprzez pocztę elektroniczną lub tradycyjną na następujący adres:
  a) adres korespondencyjny: Matplaneta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 95 (02-777) Warszawa;
  b) adres e-mail: daneosobowe@matplaneta.pl.
  10. Osoba, której dane dotyczą nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  §7 Wykonywanie Umowy

  1. Z zastrzeżeniem ustępu następnego zgodnie z ustawą o prawach konsumenta w przypadku zawierania Umowy na odległość (tj. poprzez stronę www.matplaneta.pl) Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia Użytkownik może zrealizować poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail: live@matplaneta.pl przed upływem wskazanego powyżej terminu.
  2. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika będącego konsumentem, w toku zamawiania Kursu On-Line, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania Kursu On-Line przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy, stosownie do treści art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy.
  3. Strony zobowiązują się wzajemnie zawiadamiać o zmianie swoich danych.

  §8 Uprawnienia i odpowiedzialność

  1. Usługodawca ma obowiązek rzetelnego wykonania Usługi opisanej w postanowieniach ogólnych Regulaminu na rzecz Użytkownika i dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia należytego świadczenia usług na rzecz Użytkownika i Uczestnika.
  2. W związku z tym, że kursy Matplaneta On-Line oraz platforma MatplanetaLive! podlegają rozwojowi i udoskonalaniu, Usługodawca ma prawo bez wcześniejszego poinformowania udostępnić Użytkownikowi i Uczestnikowi ich nowszą wersję.
  3. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych. Wszelkie informacje przechowywane na koncie, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu chronione są przy użyciu nowoczesnych technologii, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności.
  4. Użytkownik i Uczestnik zobowiązują się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Użytkownik i Uczestnik ponoszą odpowiedzialność za poufność jego hasła dostępu do MatplanetaLive!.
  6. Użytkownik i Uczestnik potwierdzają, że są świadomi ograniczeń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji podczas korzystania z MatplanetaLive!, a w szczególności tego że:
  a) jest konieczność traktowania MatplanetaLive!, tak jak większości stron zamieszczonych w Internecie, jako podatnych na działania osób trzecich zmierzających do pozbawienia tych stron mechanizmów bezpieczeństwa i ochrony informacji;
  b) istnieje możliwość wadliwego działania mechanizmów bezpieczeństwa i ochrony informacji dostępnych w MatplanetaLive! w wyniku błędów oprogramowania, które nie zostały stworzone bezpośrednio przez Usługodawcę, np.: system operacyjny, serwer www, serwer bazy danych, framework programistyczny itp.
  7. W wyjątkowych sytuacjach, ze względów bezpieczeństwa i ochrony informacji Usługodawca ma prawo zablokować lub czasowo ograniczyć zakres świadczonych usług świadczonych w związku z Kursem On-Line.
  8. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuszczać do wymienionych sytuacji w ustępie poprzedzającym, a w przypadku ich nastąpienia zobowiązuje się do niezwłocznego przywrócenia stabilnego i bezpiecznego działania.
  9. Niedozwolone jest:
  a) korzystanie z MatplanetaLive! oraz Kursu On-Line w sposób, który narusza lub zmierza do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub dóbr osobistych osób trzecich, w tym w szczególności zakazuje się dostarczania przez Uczestnika obrazów i treści o charakterze bezprawnym i nieetycznym, posługiwania się wulgaryzmami lub obraźliwymi określeniami;
  b) podawanie się za innego Uczestnika;
  c) podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę osób trzecich lub Usługodawcy oraz mających na celu utrudnienie lub zakłócenie normalnego funkcjonowania zajęć;
  d) utrwalanie i rozpowszechnianie nagrań z Konsultacji, w tym wizerunków innych osób;
  e) przesyłanie treści naruszających prawa własności intelektualnej;
  f) umożliwianie uczestnictwa w Kursie On-Line innej osobie niż Uczestnik.
  g) pobieranie, kopiowanie, powielanie oraz rejestrowanie plików filmowych udostępnionych w ramach Kursu.
  10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) szkody powstałe w wyniku korzystania przez Uczestników z platformy MatplanetaLive! w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa;
  b) brak spełnienia przez Uczestnika z minimalnych wymagań sprzętowych.
  c) szkody powstałe w wyniku korzystania przez Uczestnika z oprogramowania innych dostawców, z którego korzystamy podczas Kursów, w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.
  d) szkody powstałe w wyniku wadliwego działania oprogramowania innych dostawców z którego korzystamy podczas Kursów.
  11. Usługodawca ma prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub zasad współżycia społecznego podczas korzystania lub w związku z Kursem On-Line. W przypadku, w którym powtarzające się zachowanie Uczestnika, o którym Użytkownik był informowany, stanowi zagrożenie bezpieczeństwa innych Uczestników lub obraża osoby prowadzące Kurs On-Line lub innego Uczestnika, Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia lub zablokować dostęp takiego Uczestnika.
  12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte świadczenie usług związanych z Kursem On-Line, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek działań lub zaniechań operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej.

  §9 Reklamacje

  1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi powinna zawierać: a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację, b) e-mail Uczestnika, którego dotyczy reklamacja, c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie, d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
  2. Reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
  5. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

  §10 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązywać będą przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia jakichkolwiek praw Użytkownika. W przypadku niezgodności części jakichkolwiek przepisów niniejszego Regulaminu z obowiązującym prawem, Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
  3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  4. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień́ niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla Użytkownika.
  5. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
  6. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: spsk.wiih.org.pl oraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych.

  Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020 r.

  * dotyczy zajęć z matematyki

  TOP