Regulamin konkursu Praca Domowa

REGULAMIN KONKURSU INSTA – PRACA DOMOWA marzec 2021

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze Warunki (zwane dalej „Warunkami”) odnoszą się do Konkursu organizowanego pod nazwą „Praca Domowa” (zwanego dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Promocji „PRACA DOMOWA”, zwanej w dalszej części Regulaminu KONKURSEMa, jest Matplaneta SA (MATPLANETA), Al. KEN 95 kl. 18A lok.2 02-777 Warszawa, nr NIP 1132877516, KRS 514723. MATPLANETA organizuje zajęcia z zakresu matematyki i programowania komputerowego pod marką Matplaneta, która stanowi zarejestrowany znak towarowy.

3. Konkurs oparty jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) oraz odpowiednich przepisach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, aw szczególności przepisów KodeksuCywilnego.

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebooka ani powiązany z nim.

5. Konkurs nie jest grą losową, loterią, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku lub jakiejkolwiek innej formy losowej gry przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dziennik U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Celem Konkursu jest popularyzacja oferty Organizatora.

2. Konkurs ma charakter otwarty, pod warunkiem, że uczestnicy ukończyli 18 rok życia i mają pełną zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej „Uczestnikami”).

3. Przed przystąpieniem do Konkursu każdy Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, a także do spełnienia warunków wymaganych do udziału w Konkursie.

4. Pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz ich bliscy krewni nie mogą brać udziału w Konkursie. Przez „pracowników i współpracowników” rozumie się osoby na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, w tym w kontekście stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej. „Bliski krewny” oznacza zstępnych, wstępnych, małżonków, rodzeństwo, a także osoby pozostające w związku adopcyjnym.

5. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnicy muszą opublikować na Instagramie swoje własne zdjęcie z osobistego konta Instagram i oznaczyć przynajmniej @matplaneta lub też innych kontaktach – dalej jako „Wpis/y”)

6. Konkurs organizowany jest jako trwający aż do odwołania lub zakończy się 17 marca 2021 o godzinie 18:00.

7. Ogłoszenie zwycięzców nastapi na Facebooku Matplanety do 18 marca 2021.

8. Konkurs rozpocznie się o godzinie 10:00 w dniu 8 marca. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Zgłoszenia, które są niekompletne, nieczytelne lub nie dotarły do Organizatora w odpowiednim terminie z jakiegokolwiek powodu. Dowód wysłania nie może służyć jako dowód odbioru.

9. Przystępując do niniejszego Konkursu, każdy Uczestnik potwierdza i gwarantuje, że jego Zgłoszenie jest jego całkowicie własnością (a korzystanie i zbycie przez Organizatora nie narusza żadnych praw innych stron) oraz, w zakresie, w jakim takie Zgłoszenie korzysta z jakichkolwiek materiały osób trzecich, które zostały w pełni usunięte, chyba że nie są już chronione prawami autorskimi lub innymi prawami własności intelektualnej. Uczestnik nie będzie narażać Organizatora na żadne roszczenia związane z jego zgłoszeniem, że zgłoszenie narusza osobiste lub zastrzeżone prawo jakiejkolwiek innej osoby.

10. Przesyłając Zgłoszenie, każdy Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na edycję, publikację, tłumaczenie, modyfikację, adaptację, udostępnianie, sprzedaż reprodukcji i dystrybucję Zgłoszenia (dowolne dzieła chronione prawami autorskimi do niego dołączone) w całym świat w dowolnych znanych obecnie mediach, w tym na stronie internetowej Organizatora i kanałach mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Google +, Instagram i Twitter i inne przez okres 5 lat.

11. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu.

12. Konkurs zakończy się w momencie odwołania lub o godzinie 18:00 22 marca 2021.

§ 3. DANE OSOBOWE

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z polską ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w Konkursie jest Matplaneta SA (MATPLANETA), Al. KEN 95 kl. 18A lok.2 02-777 Warszawa, nr NIP 1132877516, KRS 514723. MATPLANETA organizuje zajęcia z zakresu matematyki i programowania komputerowego pod marką Matplaneta, która stanowi zarejestrowany znak towarowy.

3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji zgodności z wymaganiami Regulaminu, celów komunikowania się z Uczestnikami, dostarczania nagród, rozpatrywania reklamacji i promocji Konkursu.

4. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania w dowolnym momencie.

5. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, ale są niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

§ 4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU i ODBIÓR NAGRÓD

4.1 Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej poprzez wiadomość prywatną, wysłaną na profil Uczestnika na portalu Instagram. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, tj. podania do publicznej wiadomości jego imienia i nazwiska oraz treści Zadania Konkursowego 

4.2 Zwycięzcy, w celu odbioru Nagrody, w terminie do dnia 15 marca 2021  godziny 23:59, zobowiązani są przesłać do Organizatora poprzez zwrotną wiadomość prywatną na profilu Instagram swoje dane osobowe, t.j. imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego oraz adres zamieszkania, na który ma zostać przesłana Nagroda. Niedozwolone jest podawanie numerów telefonów i adresów innych osób niż Uczestnik, chyba że doręczone zostanie do Organizatorana adres podany w terminie podanym w zdaniu pierwszym tego ustępu pełnomocnictwo w formie pisemnej, jako oryginalny dokument, z którego wynika, że Uczestnik Konkursu upoważnia wskazaną przez siebie osobę do odbioru Nagrody. Pełnomocnictwo pozostaje w oryginale w dyspozycji Organizatora.

4.3 Niezachowanie terminu wskazanego w pkt 4.2. powyżej, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w punkcie poprzednim, a także inne uchybienia po stronieUczestnika (w tym: brak spełnienia warunków określonych w ust. 2.1. lub 2.5. Regulaminu) powodujące niemożliwość otrzymania Nagrody bądź spełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych, skutkują wygaśnięciem roszczenia o wydanie Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

4.4 W ciągu 21 dni roboczych od dnia przesłania danych, o których mowa w ust. 4.2. lub od poinformowania Uczestnika z listy rezerwowej o przyznaniu Nagrody, Zwycięzca otrzyma na podany przez niego adres zamieszkania, przesyłkę poleconą z Nagrodą.

4.5 Nagrody nieodebrane przez Zwycięzców pozostają własnością Organizatora.

4.6 Za Nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich, innych niż osoba wskazana przez wygranego w poście.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie skargi dotyczące procedury konkursowej należy zgłaszać Organizatorowi na adres e-mail biuro@matplaneta.pl

2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania skargi. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników o każdym z Warunków, publikując odpowiednie informacje na stronie internetowej, o której mowa w § 1 ust. 7 powyżej. W przypadku braku wypowiedzenia Warunków przez Uczestnika w ciągu 2 dni od opublikowania informacji, taka zmianazostanie uznana za zaakceptowaną. Wypowiedzenie Warunków nie narusza praw Uczestnika nabytych przed rozwiązaniem.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie, zmianę terminów lub zmianę warunków Konkursu w wyniku nieprzewidzianych okoliczności.

3. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć między Organizatorem a Uczestnikami Konkursu, będą rozstrzygane w miarę możliwości w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia w drodze negocjacji spór będzie rozstrzygany przez sąd powszechny posiadający istotne kompetencje dla siedziby Organizatora. W przypadku takiego sporu stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

5. Regulamin i zasady konkursu można zobaczyć na stronie www.maptplaneta.pl/regulamin-konkursu-praca-domowa