Kontakt

Wypełnij formularz,
a na pewno się odezwiemy.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: Polityka Prywatności

Kategoria: Biuro informuje

wróc do aktulaności głównych

Biuro informuje

Akcja Kontynuacja

Obrazek do newsa

Regulamin Promocji ,,Akcja Kontynuacja”

1. Inicjatorem Promocji jest Matplaneta S.A.

2. Głównym organizatorem Promocji Akcja Kontynuacja jest Matplaneta SA, z siedzibą w Warszawie, al. KEN 95.

3. Celem Promocji Akcja Kontynuacja jest umożliwienie Klientom Matplanety zapisu na kontynuacje zajęć na preferencyjnych warunkach z uzyskaniem rabatu 15% od ceny regularnej na zajęcia pozalekcyjne z matematyki oraz z programowania w Matplanecie.

4. Przebieg Promocji:

- w ramach Promocji Akcja Kontynuacja aktualni Klienci Matplanety mogą zapisać się na zajęcia z matematyki oraz/lub z programowania na rok 2019/2020r. zgodnie z otrzymaną rekomendacją uzyskując rabat 15% na wszystkie kontynuowane zajęcia

- z Promocji Akcja Kontynuacja skorzystać mogą jedynie osoby, które obecnie uczęszczają na zajęcia Matplanety w roku 2018/2019r. oraz uregulowały w terminie całość opłat za zajęcia w roku szkolnym 2018/2019r.

- Promocja Akcja Kontynuacja nie łączy się z innymi promocjami

- Promocja Akcja Kontynuacja obowiązuje jedynie na zapisy dokonane w terminie od 5 do 30.06.2019r.

-Promocja Akcja Kontynuacja dotyczy zajęć prowadzonych w wybranych Centrach Edukacyjnych Matplanety

- Klienci dokonujący zapisów w ramach Promocji Akcja Kontynuacja dokonują zapisów poprzez stronę internetową matplaneta.pl zaznaczając: rabat za polecenie i w miejsce osoby polecającej wpisując hasło: MATPLANETA lub dokonują zapisów w recepcji C.E. Matplanety

5. Klienci korzystający z Promocji Akcja Kontynuacja są objęci Gwarancją Matplanety, zatem za pełnym zwrotem poniesionych opłat, mogą wnieść rezygnacje z zajęć po pierwszych dwóch zajęciach w roku szkolnych 2019/2020r.

6. W przypadku zmiany grupy po upływie okresu promocji Klient traci prawo do naliczonego rabatu.

7. W przypadku nieuregulowania wpłat w roku 2019/2020 zgodnie z harmonogramem Klient traci prawo do naliczonego rabatu.

8. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Matplaneta S.A.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2019 r.

Biuro informuje

Regulamin Konkursu Zdobywaj Matplanetę

Regulamin Konkursu „Zdobywaj Matplanetę”

1. Inicjatorem Konkursu jest Matplaneta S.A. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku.  

2. Głównym organizatorem Konkursu jest Matplaneta SA, z siedzibą w Warszawie, al. KEN 95.  W celu przeprowadzenia Konkursu Matplaneta  powołuje na okres dwóch lat Komitet Organizacyjny, w którego skład wchodzą przedstawiciele Matplaneta SA oraz Partnerów. Działalność Komitetu nadzoruje Kierownictwo Matplaneta SA.

3. Celem Konkursu jest popularyzacja matematyki w jak najszerszych kręgach uczniów szkół podstawowych oraz:

a. dostrzeganie matematyki w sytuacjach życia codziennego;

b. rozwój kreatywnego myślenia;

c. nieszablonowa kreacja ujęć matematyki;

d. nauka efektywnej współpracy w grupie;

e. rozwój umiejętności interpersonalnych;

f. swobodne eksplorowanie matematyki.

4. Konkurs ma charakter ogólnopolski, z zastrzeżeniem, że I edycja będzie przeprowadzona na terenie Warszawy (wybrane dzielnice).

5. Konkurs przeprowadzany jest w pięciu  kategoriach:

1. „O” szkolne i przedszkolne,

2. Klasy 1. szkół podstawowych;

3. Klasy 2 szkół podstawowych,

4. Klasy 3 szkół podstawowych,

5. Klasy  4 szkół podstawowych.

Do Konkursu przystępują 3-osobowe zespoły z danej klasy. Zastrzegamy, że jedno dziecko może brać udział wyłącznie w jednym zespole. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie po dwa zespoły w każdej kategorii.

6. Przebieg Konkursu :

I etap  -  Przygotowanie pracy w dowolnej formie na temat „Moja matematyka”, czyli o tym, czym jest dla ucznia matematyka, gdzie ją wokół siebie dostrzega?

 

Przesłanie do Uczniów: Matplaneta po raz pierwszy organizuje konkurs przygotowany specjalnie dla Was drodzy uczniowie klas 0-4 Szkoły Podstawowej. Chcielibyśmy, abyście otwarli swoje oczy na świat wokół Was. Matematyka nie bez przyczyny nazywana jest Królową Nauk. Wystarczy, że się dobrze rozejrzyjcie, a dostrzeżecie jej potęgę w życiu codziennym. Zamieńcie się w małych detektywów, bądźcie kreatywni i współpracujcie. Wasza pomysłowość zostanie doceniona.

Nie chcemy ograniczać Waszej wyobraźni i spostrzegawczości. Dlatego dobierzcie się w 3-osobowe grupy i odnajdźcie "Swoją matematykę". Wasze prace mogą mieć dowolną formę. Możecie nam wysłać plakat, rysunek, nagranie (z filmem, piosenką, czy spektaklem teatralnym).

 

Wasze prace oceniać będą doświadczeni nauczyciele Matplanety. Docenimy przede wszystkim:

 

- kreatywność

- nakład pracy

- zaangażowanie

- oryginalność

 

Wszystko zależy od Was! Matematyka to również Wy! Powodzenia!

 

Forma pracy – dowolna, ale UWAGA – nagranie nie może trwać dłużej niż 20 minut (format mp3, mp4), praca plastyczna nie może przekraczać formatu A2, prezentacja Power Point – max 20 slajdów.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w I etapie wynosi  50.

 

Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych: do 12 marca 2019r. na adres:

Matplaneta SA AL. KEN 95 KL. 18A LOK 2, 02-777 WARSZAWA

lub na adres email: konkurs@matplaneta.pl

 

Jednocześnie zastrzegamy, że liczy się data wpływu prac do Organizatora.

 

II etap

- Do drugiego etapu przechodzi po 6 najlepiej ocenionych zespołów z każdej kategorii

- Drugi etap konkursu odbywa się w siedzibie Matplanety, bądź miejscu na terenie Warszawy wyznaczonym przez Matplanetę
- podczas drugiego etapu zostaną przeprowadzone trzy zadania zespołowe, których celem jest wyłonienie laureatów. Po pierwszym zadaniu do ścisłego finału zostanie zaproszonych po cztery zespoły z każdej kategorii.

- w przypadku konieczności dogrywki organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego czwartego zadania

UWAGA – W PRZYPADKU CHOROBY JEDNEGO Z UCZESTNIKÓW SZKOŁA MOŻE UZUPEŁNIĆ ZESPÓŁ O NOWEGO UCZNIA.  

 

7. Środki finansowe na organizację Konkursu i nagrody pochodzą od organizatora i sponsorów.

 

8. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy: a) opracowanie  kryteriów oceniania prac Konkursowych; b) ustalenie wyników konkursu  c) udostępnienie szkołom wyników Konkursu ich uczniów; d) ustalenie zasad przyznawania nagród uczestnikom Konkursu.

 

 

9. Nagrodami w Konkursie są:

a. nagrody rzeczowe dla najlepszych 3 zespołów  (I, II, III miejsce) w każdej kategorii (dla każdego uczestnika Zespołu)

b. nagroda – WARSZTAT  MATEMATYCZNY – dla całej klasy, z której Zespół zajął I miejsce w danej kategorii

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany nagród lub przyznania nagród dodatkowych.

 

10. Harmonogram przebiegu Konkursu:

a. I etap – przesyłanie prac do 12.03.2019 r.

b. wyniki I etapu – informacja do szkół do dnia 26.03.2019 r.

c. II etap – 4-5 kwietnia 2019 r.

d. wyniki II etapu – informacja do szkół do dnia 25 kwietnia 2019 r.

e. uroczyste rozdanie nagród –maj/czerwiec 2019 r. podczas Gali konkursowej.

11. Udział w konkursie wymaga zgody Rodzica/Opiekuna Prawnego uczestnika. Zgoda stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  Brak złożenia ww. zgody uniemożliwia udział dziecka w Konkursie.

Wyrażenie zgody przez Rodzica/Opiekuna jest również możliwe w formie elektronicznej na stronie matplaneta.pl w zakładce Konkurs ,,Zdobywaj Matplanetę”.

 

12. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu.

 

Biuro informuje

Nowe grupy zajęciowe CE Sękocin

Matplaneta Pruszków stara się uruchomić w roku szkolnym 2018/2019 nowe grupy zajęciowe w SP w Ładach.

Biuro informuje

Nowe grupy zajęciowe CE Pruszków

Matplaneta Pruszków stara się uruchomić w roku szkolnym 2018/2019 nowe grupy zajęciowe w innych szkołach i przedszkolach na terenie Pruszkowa, Piastowa i Brwinowa.